|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

2,1km Distance
12:08 Time
05:46/km Pace
94 Calories
Evening Run
2,1km Distance
23:33 Time
11:02/km Pace
99 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
12:12 Time
12:05/km Pace
97 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:14:42 Time
04:58/km Pace
841 Calories
Morning Run
1,7km Distance
13:41 Time
08:14/km Pace
106 Calories
Morning Run
3,0km Distance
12:33 Time
04:10/km Pace
131 Calories
Sau cơn mưa trời lại sáng 😘
1,0km Distance
12:27 Time
12:21/km Pace
46 Calories
Morning Run
1,0km Distance
10:52 Time
10:43/km Pace
42 Calories
Morning Run
7,9km Distance
01:08:31 Time
08:39/km Pace
507 Calories
Morning Run
1,5km Distance
20:54 Time
13:34/km Pace
68 Calories
Morning Run
4,2km Distance
24:25 Time
05:44/km Pace
187 Calories
Morning Run
2,0km Distance
19:34 Time
09:39/km Pace
81 Calories
Morning Run
6,0km Distance
33:13 Time
05:31/km Pace
306 Calories
Evening Run
6,0km Distance
01:19:19 Time
13:12/km Pace
267 Calories
Night Run
1,2km Distance
13:26 Time
11:36/km Pace
74 Calories
Morning Activity
1,3km Distance
15:17 Time
12:05/km Pace
81 Calories
Morning Run
7,0km Distance
35:44 Time
05:05/km Pace
335 Calories
iu cái pace đổ dốc này 😘
1,1km Distance
15:18 Time
13:58/km Pace
72 Calories
Morning Run
5,0km Distance
24:42 Time
04:56/km Pace
208 Calories
Biến tốc 😘
40,3km Distance
05:36:10 Time
08:20/km Pace
1843 Calories
Evening Run