|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

5,0km Distance
32:19 Time
06:25/km Pace
341 Calories
Morning Run
2,0km Distance
24:08 Time
12:02/km Pace
173 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:27:41 Time
05:50/km Pace
1092 Calories
Morning Run
5,8km Distance
36:51 Time
06:19/km Pace
426 Calories
Morning Run
5,0km Distance
30:26 Time
06:03/km Pace
364 Calories
Evening Run
5,2km Distance
33:42 Time
06:26/km Pace
428 Calories
Afternoon Run
0,5km Distance
06:32 Time
12:52/km Pace
30 Calories
Morning Run
5,0km Distance
29:18 Time
05:50/km Pace
340 Calories
Morning Run
3,0km Distance
14:41 Time
04:51/km Pace
192 Calories
Morning Run
2,0km Distance
09:51 Time
04:52/km Pace
119 Calories
Morning Run
10,0km Distance
53:40 Time
05:21/km Pace
718 Calories
Morning Run
2,3km Distance
13:30 Time
05:45/km Pace
152 Calories
Morning Run
1,2km Distance
05:32 Time
04:37/km Pace
88 Calories
Morning Run
6,0km Distance
34:36 Time
05:45/km Pace
415 Calories
Morning Run
2,2km Distance
12:32 Time
05:35/km Pace
142 Calories
Morning Run
2,0km Distance
12:32 Time
06:11/km Pace
134 Calories
Evening Run
5,0km Distance
25:49 Time
05:08/km Pace
348 Calories
Morning Run
Kien Tran 09/05/2020 21:01 everyone Night Run
2,3km Distance
20:38 Time
08:56/km Pace
145 Calories
Night Run