|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

1,0km Distance
12:00 Time
11:49/km Pace
124 Calories
Evening Run
15,1km Distance
01:24:45 Time
05:37/km Pace
1191 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
11:28 Time
11:15/km Pace
65 Calories
Afternoon Run
7,4km Distance
41:41 Time
05:39/km Pace
561 Calories
Morning Run
5,5km Distance
32:56 Time
05:56/km Pace
397 Calories
Afternoon Run
3,2km Distance
17:37 Time
05:27/km Pace
173 Calories
Morning Run
1,0km Distance
13:23 Time
13:14/km Pace
68 Calories
Night Run
4,8km Distance
29:14 Time
06:06/km Pace
320 Calories
Afternoon Run
3,6km Distance
19:53 Time
05:28/km Pace
231 Calories
Afternoon Run
1,1km Distance
11:45 Time
10:35/km Pace
76 Calories
Night Run
21,2km Distance
02:24:52 Time
06:50/km Pace
1830 Calories
Evening Run
10,5km Distance
01:15:35 Time
07:13/km Pace
804 Calories
Night Run
10,1km Distance
57:21 Time
05:42/km Pace
750 Calories
Evening Run
5,2km Distance
28:35 Time
05:32/km Pace
372 Calories
Evening Run
1,0km Distance
08:27 Time
08:17/km Pace
82 Calories
Evening Run
5,1km Distance
26:32 Time
05:10/km Pace
331 Calories
Afternoon Run
1,5km Distance
12:28 Time
08:17/km Pace
110 Calories
Evening Run
3,1km Distance
16:22 Time
05:21/km Pace
198 Calories
Afternoon Run
5,1km Distance
28:48 Time
05:37/km Pace
345 Calories
Afternoon Run
14,4km Distance
01:50:48 Time
07:43/km Pace
1168 Calories
Morning Run