|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Cong Le 23/05/2020 05:31 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:02:33 Time
04:10/km Pace
902 Calories
Morning Run
Cong Le 23/05/2020 05:12 everyone Morning Run
2,0km Distance
11:26 Time
05:41/km Pace
114 Calories
Morning Run
Cong Le 20/05/2020 19:03 everyone Evening Run
2,0km Distance
11:27 Time
05:42/km Pace
133 Calories
Evening Run
Cong Le 20/05/2020 18:43 everyone Evening Run
4,0km Distance
19:11 Time
04:47/km Pace
203 Calories
Evening Run
Cong Le 20/05/2020 18:26 everyone Evening Run
2,1km Distance
11:29 Time
05:27/km Pace
125 Calories
Evening Run
Cong Le 19/05/2020 17:45 everyone Afternoon Run
18,0km Distance
01:39:54 Time
05:32/km Pace
1088 Calories
Afternoon Run
Cong Le 16/05/2020 18:49 everyone Evening Run
10,0km Distance
40:43 Time
04:04/km Pace
564 Calories
Evening Run
Cong Le 14/05/2020 06:30 everyone Morning Run
7,0km Distance
37:26 Time
05:20/km Pace
463 Calories
Morning Run
Cong Le 14/05/2020 06:01 everyone Morning Run
6,1km Distance
28:11 Time
04:38/km Pace
338 Calories
Morning Run
Cong Le 14/05/2020 05:46 everyone Morning Run
2,0km Distance
11:05 Time
05:31/km Pace
95 Calories
Morning Run
Cong Le 13/05/2020 06:32 everyone Morning Run
5,0km Distance
28:56 Time
05:46/km Pace
346 Calories
Morning Run
Cong Le 13/05/2020 06:21 everyone Morning Run
2,0km Distance
07:01 Time
03:29/km Pace
86 Calories
Morning Run
Cong Le 13/05/2020 06:02 everyone Morning Run
2,1km Distance
11:41 Time
05:38/km Pace
143 Calories
Morning Run
Cong Le 10/05/2020 05:54 everyone Morning Run
5,0km Distance
18:50 Time
03:45/km Pace
220 Calories
Morning Run