|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Hùng Bá 24/05/2020 05:09 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:37:32 Time
06:30/km Pace
1171 Calories
Morning Run
5,1km Distance
30:11 Time
05:55/km Pace
385 Calories
Afternoon Run
Hùng Bá 21/05/2020 21:16 everyone Evening Run
5,1km Distance
34:15 Time
06:40/km Pace
421 Calories
Evening Run
Hùng Bá 19/05/2020 21:16 everyone Evening Run
3,5km Distance
24:37 Time
07:07/km Pace
264 Calories
Evening Run
Hùng Bá 18/05/2020 21:09 everyone Evening Run
6,2km Distance
44:39 Time
07:13/km Pace
467 Calories
Evening Run
Hùng Bá 17/05/2020 21:17 everyone Evening Run
10,0km Distance
57:17 Time
05:43/km Pace
761 Calories
Evening Run
Hùng Bá 17/05/2020 05:59 everyone Morning Run
3,0km Distance
17:10 Time
05:42/km Pace
213 Calories
Morning Run
Hùng Bá 16/05/2020 06:31 everyone Morning Run
5,0km Distance
28:05 Time
05:36/km Pace
362 Calories
Morning Run
Hùng Bá 14/05/2020 18:02 everyone Evening Run
5,1km Distance
33:53 Time
06:36/km Pace
394 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:05:53 Time
06:35/km Pace
768 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
28:36 Time
05:42/km Pace
358 Calories
Afternoon Run
Hùng Bá 10/05/2020 05:08 everyone Morning Run
14,9km Distance
01:43:44 Time
06:56/km Pace
1147 Calories
Morning Run