|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

16,0km Distance
01:57:46 Time
07:21/km Pace
811 Calories
Afternoon Run
15,0km Distance
01:21:27 Time
05:25/km Pace
777 Calories
Afternoon Run
6,1km Distance
36:06 Time
05:57/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:09:30 Time
06:56/km Pace
507 Calories
Morning Run
6,1km Distance
35:36 Time
05:50/km Pace
300 Calories
Evening Run
6,4km Distance
49:15 Time
07:45/km Pace
320 Calories
Evening Run
4,0km Distance
28:47 Time
07:10/km Pace
208 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:00:26 Time
06:02/km Pace
459 Calories
Morning Run
5,0km Distance
40:09 Time
07:57/km Pace
249 Calories
Evening Run
5,0km Distance
34:36 Time
06:51/km Pace
226 Calories
Morning Run
6,1km Distance
44:20 Time
07:16/km Pace
318 Calories
Evening Run
6,5km Distance
50:16 Time
07:44/km Pace
334 Calories
Evening Run
6,2km Distance
45:45 Time
07:22/km Pace
331 Calories
Evening Run
5,0km Distance
28:26 Time
05:40/km Pace
279 Calories
Evening Run