|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
02:20:05 Time
09:19/km Pace
676 Calories
Morning Run
0,7km Distance
07:25 Time
10:10/km Pace
34 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:07:24 Time
06:40/km Pace
473 Calories
Evening Run
7,1km Distance
49:20 Time
06:58/km Pace
355 Calories
Evening Run
6,0km Distance
35:36 Time
05:55/km Pace
264 Calories
Evening Run
7,7km Distance
52:12 Time
06:44/km Pace
364 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:19:41 Time
07:57/km Pace
468 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:05:50 Time
06:34/km Pace
491 Calories
Afternoon Run
10,3km Distance
01:08:33 Time
06:39/km Pace
497 Calories
Evening Run
12,0km Distance
02:28:45 Time
12:21/km Pace
640 Calories
Morning Run
5,0km Distance
28:23 Time
05:40/km Pace
200 Calories
Morning Run