|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:23:43 Time
05:34/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,0km Distance
29:03 Time
04:50/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,0km Distance
12:44 Time
04:14/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
04:21 Time
04:10/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
54:02 Time
05:23/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,0km Distance
18:43 Time
04:38/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
1,9km Distance
14:00 Time
07:32/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
06:07 Time
05:55/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,1km Distance
25:21 Time
04:57/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,2km Distance
01:02 Time
05:06/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
0,1km Distance
00:33 Time
06:08/km Pace
0 Calories
Afternoon Run