|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:28:41 Time
05:54/km Pace
0 Calories
Evening Run
10,0km Distance
54:13 Time
05:24/km Pace
0 Calories
Evening Run
2,3km Distance
15:13 Time
06:36/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
25:51 Time
05:09/km Pace
0 Calories
Evening Run