|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:26:29 Time
05:45/km Pace
999 Calories
Morning Run
2,0km Distance
17:07 Time
08:32/km Pace
119 Calories
Morning Run
3,0km Distance
24:06 Time
07:58/km Pace
208 Calories
Morning Run
20,2km Distance
10:20:25 Time
30:41/km Pace
2977 Calories
Morning Run
4,6km Distance
25:05 Time
05:25/km Pace
269 Calories
Morning Run
7,0km Distance
53:49 Time
07:40/km Pace
422 Calories
Morning Run
10,0km Distance
49:18 Time
04:55/km Pace
602 Calories
Morning Run
4,0km Distance
19:27 Time
04:48/km Pace
240 Calories
Evening Run
1,7km Distance
11:04 Time
06:40/km Pace
106 Calories
Evening Run
6,0km Distance
40:04 Time
06:39/km Pace
414 Calories
Evening Run
5,0km Distance
24:31 Time
04:53/km Pace
303 Calories
Evening Run