|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:32:00 Time
06:08/km Pace
0 Calories
Challenge 15km
Phạm Thinh 24/05/2020 05:24 followers_only 15km challenge
15,4km Distance
01:32:41 Time
06:00/km Pace
1310 Calories
15km challenge
Phạm Thinh 21/05/2020 06:11 followers_only Morning Run
6,0km Distance
33:50 Time
05:37/km Pace
540 Calories
Morning Run
Phạm Thinh 20/05/2020 05:44 followers_only Morning Run
5,5km Distance
34:25 Time
06:15/km Pace
369 Calories
Morning Run
Phạm Thinh 19/05/2020 06:05 followers_only Morning Run
3,0km Distance
16:07 Time
05:20/km Pace
187 Calories
Morning Run
Phạm Thinh 17/05/2020 18:16 followers_only Evening Run
10,0km Distance
01:01:39 Time
06:09/km Pace
651 Calories
Evening Run
Phạm Thinh 17/05/2020 17:15 followers_only Afternoon Run
3,9km Distance
24:54 Time
06:26/km Pace
240 Calories
Afternoon Run
13,5km Distance
01:16:46 Time
05:40/km Pace
936 Calories
Happy anniversary!
Phạm Thinh 14/05/2020 19:09 followers_only Evening Run
4,0km Distance
23:14 Time
05:47/km Pace
270 Calories
Evening Run
Phạm Thinh 12/05/2020 19:58 followers_only Evening Run
7,1km Distance
40:27 Time
05:43/km Pace
475 Calories
Evening Run
Phạm Thinh 10/05/2020 06:16 followers_only Morning Run
5,0km Distance
28:41 Time
05:42/km Pace
333 Calories
Morning Run
Phạm Thinh 09/05/2020 06:17 followers_only Morning Run
8,8km Distance
54:50 Time
06:14/km Pace
0 Calories
Morning Run