|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Khắc Anh 31/05/2020 04:20 everyone Morning Run
21,1km Distance
01:59:30 Time
05:39/km Pace
991 Calories
Morning Run
Khắc Anh 30/05/2020 20:24 everyone Evening Run
1,6km Distance
17:28 Time
10:55/km Pace
104 Calories
Evening Run
Khắc Anh 30/05/2020 04:12 everyone Morning Run
15,5km Distance
01:40:53 Time
06:31/km Pace
1061 Calories
Morning Run
Khắc Anh 29/05/2020 04:14 everyone Morning Run
16,2km Distance
01:36:59 Time
05:59/km Pace
839 Calories
Morning Run
Khắc Anh 28/05/2020 04:11 everyone Morning Run
16,3km Distance
01:42:15 Time
06:16/km Pace
791 Calories
Morning Run
Khắc Anh 27/05/2020 20:08 everyone Evening Run
5,1km Distance
51:16 Time
10:04/km Pace
298 Calories
Evening Run
3,0km Distance
34:01 Time
11:17/km Pace
204 Calories
Afternoon Run
Khắc Anh 26/05/2020 20:45 everyone Evening Run
4,0km Distance
39:19 Time
09:47/km Pace
137 Calories
Evening Run
Khắc Anh 26/05/2020 18:37 everyone Evening Run
3,2km Distance
30:11 Time
09:23/km Pace
107 Calories
Evening Run
0,7km Distance
11:29 Time
15:59/km Pace
99 Calories
Afternoon Run
Khắc Anh 25/05/2020 03:59 everyone Morning Run
15,7km Distance
01:52:51 Time
07:12/km Pace
1057 Calories
Morning Run
Khắc Anh 24/05/2020 20:21 everyone Evening Run
4,2km Distance
37:06 Time
08:56/km Pace
222 Calories
Evening Run
4,1km Distance
01:04:05 Time
15:27/km Pace
628 Calories
Afternoon Run
Khắc Anh 24/05/2020 05:12 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:31:37 Time
06:06/km Pace
962 Calories
Morning Run
Khắc Anh 24/05/2020 04:28 everyone Morning Run
5,1km Distance
35:25 Time
06:56/km Pace
290 Calories
Morning Run
Khắc Anh 22/05/2020 05:10 everyone Morning Run
10,0km Distance
55:44 Time
05:36/km Pace
461 Calories
Morning Run
Khắc Anh 20/05/2020 05:06 everyone Morning Run
7,0km Distance
42:14 Time
06:00/km Pace
547 Calories
Morning Run
Khắc Anh 19/05/2020 05:09 everyone Morning Run
10,0km Distance
53:55 Time
05:22/km Pace
398 Calories
Morning Run
Khắc Anh 18/05/2020 20:28 everyone Evening Run
2,1km Distance
28:54 Time
13:53/km Pace
139 Calories
Evening Run
Khắc Anh 17/05/2020 06:29 everyone Morning Run
1,4km Distance
18:42 Time
12:58/km Pace
103 Calories
Morning Run