|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

10,0km Distance
58:48 Time
05:52/km Pace
589 Calories
Evening Run
14,5km Distance
01:27:56 Time
06:04/km Pace
1093 Calories
Evening Run
7,0km Distance
39:20 Time
05:34/km Pace
0 Calories
Evening Run
8,7km Distance
48:07 Time
05:32/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
44:34 Time
04:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,1km Distance
45:34 Time
08:52/km Pace
0 Calories
Evening Run
17,4km Distance
01:31:57 Time
05:16/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,1km Distance
50:18 Time
06:14/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,0km Distance
45:24 Time
05:38/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:21 Time
04:26/km Pace
271 Calories
Morning Run
8,1km Distance
50:32 Time
06:16/km Pace
428 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:15:43 Time
05:02/km Pace
875 Calories
Morning Run
1,2km Distance
05:38 Time
04:53/km Pace
15 Calories
Morning Run
5,1km Distance
51:51 Time
10:06/km Pace
312 Calories
Evening Run
1,0km Distance
05:12 Time
05:00/km Pace
11 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
44:34 Time
04:26/km Pace
584 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:38 Time
04:31/km Pace
284 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:31 Time
04:29/km Pace
323 Calories
Evening Run