|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

30,0km Distance
03:13:44 Time
06:26/km Pace
1933 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:02:55 Time
05:49/km Pace
2050 Calories
Night Run
8,6km Distance
01:10:02 Time
08:06/km Pace
784 Calories
Morning Run
11,4km Distance
01:02:55 Time
05:32/km Pace
688 Calories
2x( 1600 + 1200 + 800 + 400 )
0,8km Distance
04:08 Time
05:21/km Pace
46 Calories
Night Run
11,4km Distance
01:03:06 Time
05:33/km Pace
688 Calories
Morning Run
0,8km Distance
05:21 Time
06:55/km Pace
46 Calories
Morning Run
1,9km Distance
12:25 Time
06:31/km Pace
177 Calories
Night Run
0,1km Distance
00:25 Time
04:31/km Pace
7 Calories
Morning Run
0,7km Distance
05:32 Time
07:53/km Pace
53 Calories
Night Run
5,0km Distance
22:22 Time
04:27/km Pace
248 Calories
Morning Run
2,0km Distance
12:13 Time
06:03/km Pace
140 Calories
Night Run
5,0km Distance
22:21 Time
04:27/km Pace
248 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:08 Time
17:33/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,1km Distance
00:33 Time
05:09/km Pace
3 Calories
Morning Run
2,0km Distance
12:12 Time
06:03/km Pace
140 Calories
Morning Run
0,7km Distance
05:32 Time
07:53/km Pace
53 Calories
Morning Run
5,1km Distance
28:04 Time
05:33/km Pace
327 Calories
Afternoon Run
5,1km Distance
27:27 Time
05:26/km Pace
327 Calories
Afternoon Run
2,0km Distance
10:47 Time
05:23/km Pace
121 Calories
Afternoon Run