|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

8,0km Distance
45:09 Time
05:37/km Pace
507 Calories
Morning Run
4,4km Distance
24:24 Time
05:29/km Pace
257 Calories
Morning Run
1,4km Distance
08:58 Time
06:36/km Pace
81 Calories
Morning Run
1,2km Distance
08:55 Time
07:14/km Pace
87 Calories
Morning Run
10,0km Distance
50:48 Time
05:03/km Pace
461 Calories
Morning Run
21,3km Distance
01:47:01 Time
05:01/km Pace
1474 Calories
Morning Run
10,1km Distance
47:47 Time
04:44/km Pace
606 Calories
Morning Run
5,0km Distance
24:23 Time
04:52/km Pace
247 Calories
Morning Run