|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Chung Tran 31/05/2020 05:19 everyone Morning Run
17,4km Distance
01:57:11 Time
06:45/km Pace
1640 Calories
Morning Run
Chung Tran 24/05/2020 04:58 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:32:53 Time
06:11/km Pace
1503 Calories
Morning Run
Chung Tran 17/05/2020 05:41 everyone Morning Run
10,0km Distance
49:40 Time
04:57/km Pace
854 Calories
Morning Run
Chung Tran 10/05/2020 05:41 everyone Morning Run
5,0km Distance
25:01 Time
04:58/km Pace
231 Calories
Morning Run