|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,0km Distance
01:37:21 Time
04:37/km Pace
1528 Calories
Evening Run
0,7km Distance
02:34 Time
03:53/km Pace
49 Calories
Evening Run
0,1km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
29:11 Time
05:48/km Pace
371 Calories
Evening Run
18,0km Distance
02:04:44 Time
06:55/km Pace
1334 Calories
Night Run
9,1km Distance
53:28 Time
05:54/km Pace
671 Calories
Evening Run
10,1km Distance
58:28 Time
05:46/km Pace
748 Calories
Evening Run
4,1km Distance
21:46 Time
05:18/km Pace
304 Calories
Evening Run
8,2km Distance
46:23 Time
05:40/km Pace
602 Calories
Morning Run
5,6km Distance
43:18 Time
07:46/km Pace
418 Calories
Evening Run
5,0km Distance
18:15 Time
03:38/km Pace
333 Calories
Evening Run
10,4km Distance
01:14:31 Time
07:11/km Pace
761 Calories
Evening Run
5,1km Distance
43:42 Time
08:33/km Pace
374 Calories
Morning Run
7,2km Distance
48:26 Time
06:44/km Pace
530 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:11:30 Time
04:45/km Pace
1109 Calories
Căng...
15,1km Distance
01:09:19 Time
04:36/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,0km Distance
04:20 Time
04:13/km Pace
0 Calories
Evening Run
21,8km Distance
01:37:12 Time
04:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
41:01 Time
04:05/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
16:30 Time
04:06/km Pace
0 Calories
Evening Run