|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

5,7km Distance
58:55 Time
10:20/km Pace
403 Calories
Morning Run
21,1km Distance
01:54:06 Time
05:25/km Pace
1269 Calories
Morning Run
3,5km Distance
26:03 Time
07:27/km Pace
201 Calories
Morning Run
5,7km Distance
59:53 Time
10:30/km Pace
403 Calories
Morning Run
21,1km Distance
01:55:51 Time
05:30/km Pace
1269 Calories
Morning Run
3,5km Distance
26:02 Time
07:27/km Pace
201 Calories
Morning Run
10,1km Distance
59:05 Time
05:52/km Pace
575 Calories
Evening Run
10,1km Distance
58:40 Time
05:49/km Pace
575 Calories
Evening Run
5,0km Distance
22:22 Time
04:27/km Pace
269 Calories
Evening Run
3,0km Distance
22:38 Time
07:29/km Pace
177 Calories
Evening Run
5,0km Distance
22:23 Time
04:27/km Pace
269 Calories
Night Run
3,0km Distance
22:26 Time
07:25/km Pace
177 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:19:48 Time
05:18/km Pace
854 Calories
Morning Run
3,0km Distance
21:05 Time
06:58/km Pace
171 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:19:47 Time
05:18/km Pace
854 Calories
Morning Run
3,0km Distance
21:07 Time
06:59/km Pace
171 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:00:04 Time
05:57/km Pace
588 Calories
Evening Run
10,1km Distance
01:00:03 Time
05:57/km Pace
588 Calories
Evening Run
3,5km Distance
23:59 Time
06:54/km Pace
205 Calories
Evening Run
2,0km Distance
10:07 Time
05:03/km Pace
105 Calories
speed 4 x 400