|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

15,0km Distance
01:37:42 Time
06:30/km Pace
979 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
33:39 Time
05:35/km Pace
357 Calories
Morning Run
0,4km Distance
01:24 Time
03:38/km Pace
13 Calories
Evening Run
5,1km Distance
30:24 Time
05:58/km Pace
319 Calories
Evening Run
5,1km Distance
30:46 Time
06:04/km Pace
321 Calories
Evening Run