|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,2km Distance
01:58:02 Time
05:33/km Pace
2020 Calories
Morning Run
5,2km Distance
48:45 Time
09:24/km Pace
493 Calories
Morning Run
1,0km Distance
08:05 Time
08:12/km Pace
94 Calories
Morning Run
4,6km Distance
23:44 Time
05:07/km Pace
440 Calories
Morning Run
2,3km Distance
22:34 Time
09:56/km Pace
215 Calories
Morning Run
2,9km Distance
29:54 Time
10:18/km Pace
276 Calories
Morning Run
2,4km Distance
23:55 Time
10:00/km Pace
227 Calories
Morning Run
10,0km Distance
57:34 Time
05:44/km Pace
950 Calories
Morning Run
9,8km Distance
01:24:39 Time
08:35/km Pace
935 Calories
Afternoon Run
0,1km Distance
00:02 Time
00:17/km Pace
10 Calories
Lunch Run
10,0km Distance
01:24:18 Time
08:24/km Pace
953 Calories
Morning Run
10,3km Distance
01:46:23 Time
10:20/km Pace
974 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:33:35 Time
06:13/km Pace
1423 Calories
Morning Run
3,0km Distance
20:16 Time
06:42/km Pace
287 Calories
Morning Run
5,0km Distance
40:39 Time
08:03/km Pace
480 Calories
Morning Run
5,7km Distance
38:25 Time
06:41/km Pace
548 Calories
Morning Run
1,0km Distance
08:40 Time
08:24/km Pace
100 Calories
Morning Run
3,1km Distance
14:59 Time
04:53/km Pace
292 Calories
Morning Run
2,0km Distance
13:50 Time
06:48/km Pace
193 Calories
Morning Run
10,0km Distance
55:23 Time
05:32/km Pace
949 Calories
Morning Run