|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

0,1km Distance
00:56 Time
11:47/km Pace
3 Calories
Morning Run
1,9km Distance
14:54 Time
07:40/km Pace
71 Calories
Morning Run
2,2km Distance
16:37 Time
07:31/km Pace
81 Calories
Morning Run
21,5km Distance
01:58:33 Time
05:30/km Pace
799 Calories
Morning Run
27,7km Distance
02:44:27 Time
05:56/km Pace
1026 Calories
Morning Run
13,5km Distance
01:14:21 Time
05:30/km Pace
497 Calories
Morning Run
1,9km Distance
15:52 Time
08:12/km Pace
71 Calories
Morning Run
1,6km Distance
14:43 Time
09:21/km Pace
58 Calories
Morning Run
26,1km Distance
02:27:47 Time
05:40/km Pace
960 Calories
Morning Run
8,4km Distance
45:18 Time
05:23/km Pace
309 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
26:15 Time
05:14/km Pace
184 Calories
Morning Run
5,0km Distance
26:15 Time
05:14/km Pace
184 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:02 Time
10:45/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,4km Distance
01:28:12 Time
05:44/km Pace
567 Calories
Morning Run
17,8km Distance
01:41:30 Time
05:41/km Pace
657 Calories
Afternoon Run
3,0km Distance
20:09 Time
06:46/km Pace
110 Calories
Afternoon Run
7,3km Distance
42:43 Time
05:48/km Pace
270 Calories
Afternoon Run
11,1km Distance
58:57 Time
05:19/km Pace
407 Calories
Morning Run
4,5km Distance
27:42 Time
06:10/km Pace
166 Calories
Morning Run
11,5km Distance
01:17:11 Time
06:41/km Pace
426 Calories
Morning Run