|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

10,6km Distance
59:16 Time
05:35/km Pace
643 Calories
Night Run
6,5km Distance
53:42 Time
08:16/km Pace
358 Calories
Morning Run
21,1km Distance
01:46:28 Time
05:02/km Pace
1242 Calories
NL-S100. RIP
4,1km Distance
30:13 Time
07:24/km Pace
213 Calories
Morning Run
3,8km Distance
30:24 Time
08:03/km Pace
145 Calories
Morning Run
9,7km Distance
01:01:00 Time
06:16/km Pace
370 Calories
NL-S99
9,1km Distance
50:00 Time
05:31/km Pace
527 Calories
NL-S98
5,0km Distance
23:18 Time
04:39/km Pace
265 Calories
NL-S96
7,0km Distance
35:30 Time
05:02/km Pace
428 Calories
NL-S97
4,0km Distance
20:42 Time
05:08/km Pace
220 Calories
Morning Run barefoot
15,5km Distance
01:24:47 Time
05:28/km Pace
876 Calories
NL-S95
5,5km Distance
31:40 Time
05:46/km Pace
322 Calories
NL-S94
8,2km Distance
55:21 Time
06:47/km Pace
514 Calories
NL-S93 barefoot
6,3km Distance
41:19 Time
06:33/km Pace
377 Calories
NL-S92
15,0km Distance
01:12:03 Time
04:48/km Pace
844 Calories
NL-S91
5,0km Distance
30:34 Time
06:05/km Pace
299 Calories
NL-S89
5,0km Distance
27:52 Time
05:33/km Pace
327 Calories
NL-S87
6,2km Distance
40:38 Time
06:31/km Pace
374 Calories
NL-S86
5,0km Distance
28:53 Time
05:44/km Pace
328 Calories
NL-S85  barefoot
18,2km Distance
01:38:43 Time
05:24/km Pace
0 Calories
NL-S84