|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

4,1km Distance
30:49 Time
07:29/km Pace
274 Calories
Morning Run - lượt về 2 - đồng hồ vẫn lỗi
6,4km Distance
49:38 Time
07:46/km Pace
377 Calories
Morning Run - lượt về 1 - đồng hồ lỗi
10,5km Distance
01:05:42 Time
06:13/km Pace
552 Calories
Morning Run - Halong2020
5,2km Distance
35:30 Time
06:53/km Pace
373 Calories
Morning Run - về nhà đi em
5,0km Distance
28:43 Time
05:42/km Pace
364 Calories
Morning Run - tập heat run
7,8km Distance
41:58 Time
05:24/km Pace
558 Calories
Evening Run - chạy lại sau mưa
3,7km Distance
21:04 Time
05:43/km Pace
263 Calories
Evening Run - chạy dưới mưa
15,0km Distance
01:27:34 Time
05:49/km Pace
752 Calories
Morning Run - tuần thứ 3 của bài test
3,2km Distance
18:56 Time
05:51/km Pace
198 Calories
Morning Run - tim lên cao chót
3,0km Distance
15:38 Time
05:09/km Pace
161 Calories
Morning Run - nóng vắt lưỡi
4,0km Distance
20:45 Time
05:10/km Pace
289 Calories
Morning Run - bắt đầu tập lại
21,3km Distance
02:11:19 Time
06:10/km Pace
1148 Calories
Morning Run
6,1km Distance
42:41 Time
07:01/km Pace
438 Calories
Morning Run
21,0km Distance
02:31:04 Time
07:11/km Pace
889 Calories
Morning Run
4,1km Distance
27:19 Time
06:35/km Pace
256 Calories
Morning Run
5,0km Distance
27:14 Time
05:25/km Pace
145 Calories
Morning Run