|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Minh Vũ 31/05/2020 06:27 followers_only Morning Run
21,2km Distance
02:09:16 Time
06:05/km Pace
1349 Calories
Morning Run
Minh Vũ 26/05/2020 18:56 followers_only Evening Run
3,4km Distance
30:54 Time
09:06/km Pace
199 Calories
Evening Run
Minh Vũ 24/05/2020 07:07 followers_only Morning Run
15,0km Distance
01:15:57 Time
05:03/km Pace
933 Calories
Morning Run
Minh Vũ 21/05/2020 18:37 followers_only Evening Run
10,0km Distance
01:02:48 Time
06:16/km Pace
598 Calories
Evening Run
Minh Vũ 20/05/2020 18:22 followers_only Evening Run
5,0km Distance
25:54 Time
05:09/km Pace
319 Calories
Evening Run
Minh Vũ 19/05/2020 20:05 followers_only Evening Run
9,0km Distance
55:39 Time
06:10/km Pace
542 Calories
Evening Run
Minh Vũ 18/05/2020 18:21 followers_only Evening Run
5,0km Distance
27:00 Time
05:23/km Pace
349 Calories
Evening Run
Minh Vũ 16/05/2020 18:45 followers_only Evening Run
10,0km Distance
53:33 Time
05:20/km Pace
680 Calories
Evening Run
Minh Vũ 14/05/2020 18:45 followers_only Evening Run
6,4km Distance
46:30 Time
07:15/km Pace
369 Calories
Evening Run
Minh Vũ 09/05/2020 05:57 followers_only Morning Run
3,0km Distance
19:42 Time
06:33/km Pace
195 Calories
Morning Run
Minh Vũ 09/05/2020 05:31 followers_only Morning Run
5,0km Distance
23:12 Time
04:37/km Pace
286 Calories
Morning Run