|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,1km Distance
02:04:08 Time
05:52/km Pace
0 Calories
31/5/2020
5,3km Distance
12:46 Time
02:24/km Pace
0 Calories
30/5/2020
5,1km Distance
25:52 Time
05:05/km Pace
0 Calories
28/5/2020
11,6km Distance
01:11:26 Time
06:09/km Pace
0 Calories
26/5/2020
15,0km Distance
01:26:12 Time
05:44/km Pace
0 Calories
24/5/2020
6,3km Distance
46:14 Time
07:17/km Pace
0 Calories
21/5/cuốc bộ
3,5km Distance
20:24 Time
05:52/km Pace
0 Calories
WO2 18/5/2020
3,5km Distance
21:08 Time
06:03/km Pace
0 Calories
18/5/2020 WO1
10,0km Distance
52:25 Time
05:14/km Pace
0 Calories
16/5/2020
4,0km Distance
26:44 Time
06:39/km Pace
0 Calories
13/5/2020 WO2
4,0km Distance
18:55 Time
04:43/km Pace
0 Calories
13/5/2020
9,5km Distance
56:43 Time
05:56/km Pace
0 Calories
11/5/2020
Đinh Chiến 09/05/2020 05:28 everyone B
0,6km Distance
00:50 Time
01:23/km Pace
0 Calories
B
5,0km Distance
25:10 Time
05:01/km Pace
0 Calories
9/5/2020
1,0km Distance
05:06 Time
05:02/km Pace
0 Calories
9/5/2020 Wo2