|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,0km Distance
01:37:07 Time
04:37/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,7km Distance
21:57 Time
04:41/km Pace
0 Calories
Evening Run
3,6km Distance
14:44 Time
04:08/km Pace
0 Calories
Night Run
6,1km Distance
27:49 Time
04:35/km Pace
0 Calories
Evening Run
15,0km Distance
59:42 Time
03:58/km Pace
0 Calories
Evening Run
0,9km Distance
04:57 Time
05:38/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
1,9km Distance
10:07 Time
05:14/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,4km Distance
16:48 Time
04:55/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
30:50 Time
05:07/km Pace
0 Calories
Evening Run
6,0km Distance
24:47 Time
04:08/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
6,3km Distance
34:28 Time
05:26/km Pace
0 Calories
Evening Run
8,2km Distance
32:47 Time
03:59/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,3km Distance
19:58 Time
06:00/km Pace
0 Calories
Morning Run
22,4km Distance
01:31:14 Time
04:04/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,8km Distance
05:56 Time
06:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,9km Distance
21:23 Time
04:22/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,4km Distance
14:11 Time
10:21/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,6km Distance
22:57 Time
05:00/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,4km Distance
47:18 Time
05:36/km Pace
0 Calories
Evening Run
10,0km Distance
40:11 Time
04:00/km Pace
0 Calories
Afternoon Run