|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,1km Distance
02:05:30 Time
05:56/km Pace
1366 Calories
Heat Training!
21,1km Distance
02:05:30 Time
05:56/km Pace
1366 Calories
Afternoon Run
32,2km Distance
03:25:50 Time
06:24/km Pace
2021 Calories
Night Run
32,2km Distance
03:25:50 Time
06:24/km Pace
2021 Calories
Lunch Run
8,2km Distance
41:56 Time
05:07/km Pace
474 Calories
Evening Run
8,2km Distance
41:54 Time
05:07/km Pace
474 Calories
Evening Run
6,0km Distance
32:39 Time
05:25/km Pace
339 Calories
Evening Run
6,0km Distance
40:43 Time
06:46/km Pace
339 Calories
Evening Run
10,2km Distance
01:00:07 Time
05:54/km Pace
742 Calories
Afternoon Run
10,2km Distance
01:00:07 Time
05:54/km Pace
742 Calories
Afternoon Run
30,0km Distance
02:57:53 Time
06:01/km Pace
1714 Calories
Recovery Hậu Đồng Đò!
30,0km Distance
03:00:59 Time
06:01/km Pace
1714 Calories
Morning Run
15,5km Distance
04:08:54 Time
16:01/km Pace
1289 Calories
Morning Run
15,5km Distance
03:03:49 Time
11:49/km Pace
1289 Calories
HNUT
10,0km Distance
54:48 Time
05:28/km Pace
600 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
33:12 Time
05:31/km Pace
362 Calories
Morning Run
10,0km Distance
54:48 Time
05:28/km Pace
600 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
33:27 Time
05:34/km Pace
362 Calories
Morning Run
10,0km Distance
57:25 Time
05:43/km Pace
629 Calories
Evening Run
10,0km Distance
57:30 Time
05:44/km Pace
629 Calories
Evening Run