|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Minh Tùng 31/05/2020 05:06 everyone Morning Run
21,1km Distance
01:51:08 Time
05:15/km Pace
1304 Calories
Morning Run
Minh Tùng 27/05/2020 07:35 everyone Morning Run
0,5km Distance
03:39 Time
06:39/km Pace
38 Calories
Morning Run
Minh Tùng 27/05/2020 07:08 everyone Morning Run
5,0km Distance
23:48 Time
04:44/km Pace
308 Calories
Morning Run
Minh Tùng 27/05/2020 07:00 everyone Morning Run
1,3km Distance
07:20 Time
05:43/km Pace
85 Calories
Morning Run
Minh Tùng 24/05/2020 06:31 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:24:38 Time
05:38/km Pace
926 Calories
Morning Run
Minh Tùng 24/05/2020 06:21 everyone Morning Run
1,5km Distance
08:29 Time
05:31/km Pace
91 Calories
Morning Run
Minh Tùng 23/05/2020 08:40 everyone Morning Run
3,0km Distance
16:46 Time
05:34/km Pace
189 Calories
Morning Run
Minh Tùng 23/05/2020 08:34 everyone Morning Run
1,0km Distance
05:47 Time
05:41/km Pace
63 Calories
Morning Run
Minh Tùng 17/05/2020 06:28 everyone Morning Run
20,0km Distance
01:59:04 Time
05:57/km Pace
1191 Calories
Morning Run
Minh Tùng 16/05/2020 06:27 everyone Morning Run
10,0km Distance
48:32 Time
04:51/km Pace
628 Calories
Morning Run
Minh Tùng 16/05/2020 06:14 everyone Morning Run
2,2km Distance
11:26 Time
05:13/km Pace
130 Calories
Morning Run
Minh Tùng 14/05/2020 07:00 everyone Morning Run
8,1km Distance
51:15 Time
06:21/km Pace
477 Calories
Morning Run
Minh Tùng 10/05/2020 20:06 everyone Evening Run
20,0km Distance
01:54:51 Time
05:44/km Pace
1246 Calories
Evening Run
Minh Tùng 09/05/2020 07:23 everyone Morning Run
3,0km Distance
20:18 Time
06:43/km Pace
209 Calories
Morning Run
Minh Tùng 09/05/2020 06:54 everyone Morning Run
5,0km Distance
22:30 Time
04:29/km Pace
286 Calories
Morning Run
Minh Tùng 09/05/2020 06:47 everyone Morning Run
1,1km Distance
06:03 Time
05:26/km Pace
64 Calories
Morning Run