|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,0km Distance
01:58:10 Time
05:36/km Pace
1419 Calories
Evening Run
1,0km Distance
09:44 Time
09:32/km Pace
112 Calories
Evening Run
10,3km Distance
01:15:33 Time
07:20/km Pace
941 Calories
Morning Run
1,2km Distance
08:06 Time
06:58/km Pace
101 Calories
Evening Run
4,0km Distance
31:20 Time
07:45/km Pace
330 Calories
Evening Run
6,1km Distance
31:37 Time
05:10/km Pace
417 Calories
Evening Run
1,0km Distance
06:06 Time
06:00/km Pace
67 Calories
Evening Run
2,3km Distance
17:39 Time
07:37/km Pace
179 Calories
Evening Run
8,0km Distance
54:21 Time
06:46/km Pace
636 Calories
Evening Run
3,4km Distance
29:20 Time
08:35/km Pace
351 Calories
Evening Run
7,0km Distance
39:41 Time
05:39/km Pace
459 Calories
Evening Run
9,1km Distance
01:40:45 Time
11:07/km Pace
585 Calories
Afternoon Run
1,1km Distance
10:50 Time
09:44/km Pace
134 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:11:30 Time
04:45/km Pace
966 Calories
Morning Run
5,6km Distance
59:34 Time
10:43/km Pace
324 Calories
Morning Run
1,0km Distance
10:24 Time
10:16/km Pace
116 Calories
Evening Run
3,6km Distance
21:42 Time
06:06/km Pace
296 Calories
Evening Run
5,1km Distance
34:41 Time
06:50/km Pace
417 Calories
Evening Run
5,2km Distance
25:15 Time
04:51/km Pace
307 Calories
Evening Run
1,4km Distance
12:04 Time
08:45/km Pace
149 Calories
Evening Run