|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Ky Nam Hoang 31/05/2020 16:47 followers_only Afternoon Run
4,3km Distance
22:04 Time
05:07/km Pace
246 Calories
Afternoon Run
Ky Nam Hoang 30/05/2020 05:31 followers_only Morning Run
12,3km Distance
01:16:13 Time
06:12/km Pace
831 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 23/05/2020 05:33 followers_only Morning Run
9,4km Distance
58:43 Time
06:15/km Pace
635 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 21/05/2020 05:48 followers_only Morning Run
5,0km Distance
29:55 Time
05:58/km Pace
336 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 27/05/2020 05:57 followers_only Morning Run
2,0km Distance
13:59 Time
06:52/km Pace
129 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 26/05/2020 16:55 followers_only Afternoon Run
3,0km Distance
17:13 Time
05:43/km Pace
178 Calories
Afternoon Run
Ky Nam Hoang 27/05/2020 05:46 followers_only Morning Run
2,0km Distance
11:00 Time
05:28/km Pace
116 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 25/05/2020 05:50 followers_only Morning Run
5,0km Distance
27:10 Time
05:25/km Pace
302 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 18/05/2020 05:53 followers_only Morning Run
6,0km Distance
33:37 Time
05:35/km Pace
375 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 16/05/2020 05:35 followers_only Morning Run
10,0km Distance
53:05 Time
05:27/km Pace
688 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 15/05/2020 05:49 followers_only Morning Run
4,1km Distance
21:17 Time
05:14/km Pace
258 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 13/05/2020 05:42 followers_only Morning Run
3,0km Distance
13:42 Time
04:32/km Pace
170 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 09/05/2020 06:12 followers_only Morning Run
2,1km Distance
09:26 Time
04:23/km Pace
0 Calories
Morning Run
Ky Nam Hoang 10/05/2020 05:52 followers_only Morning Run
5,0km Distance
25:29 Time
05:05/km Pace
0 Calories
Morning Run