|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,1km Distance
01:33:55 Time
04:26/km Pace
0 Calories
21.1 Km - VRC : My PB
6,0km Distance
36:04 Time
06:01/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,3km Distance
53:20 Time
05:11/km Pace
0 Calories
W8-D5: Q3
3,5km Distance
22:15 Time
06:21/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
9,0km Distance
47:43 Time
05:16/km Pace
0 Calories
W8-D4: Q2
10,7km Distance
58:16 Time
05:27/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,7km Distance
21:30 Time
05:48/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,3km Distance
19:06 Time
04:26/km Pace
0 Calories
DNF 15km.
12,1km Distance
01:08:40 Time
05:41/km Pace
0 Calories
W7-D5: Q3
5,2km Distance
32:00 Time
06:06/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,2km Distance
55:52 Time
05:28/km Pace
0 Calories
W7-D4: Q2
7,8km Distance
43:16 Time
05:33/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
40:25 Time
04:02/km Pace
0 Calories
10Km-New PB : VRC Race.
3,5km Distance
22:26 Time
06:29/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
9,1km Distance
52:53 Time
05:47/km Pace
0 Calories
W6-Q3: Sáng mà nắng quá 🌞
3,0km Distance
16:33 Time
05:29/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
14,1km Distance
01:21:26 Time
05:47/km Pace
0 Calories
W6-Q2: 400R
15,0km Distance
01:14:42 Time
04:58/km Pace
0 Calories
W6-Q1: Long run 35 độ C 😱
5,0km Distance
19:38 Time
03:54/km Pace
0 Calories
5KM - VRC : My PB 5K.