|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

5,0km Distance
30:27 Time
06:04/km Pace
350 Calories
Evening Run
7,8km Distance
52:51 Time
06:46/km Pace
610 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:36:24 Time
06:25/km Pace
954 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:00:22 Time
06:01/km Pace
724 Calories
Afternoon Run
5,9km Distance
50:56 Time
08:37/km Pace
443 Calories
Morning Run
5,0km Distance
28:56 Time
05:46/km Pace
361 Calories
Morning Run