|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

5,0km Distance
28:38 Time
05:42/km Pace
445 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:24:52 Time
05:39/km Pace
1102 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
51:25 Time
05:07/km Pace
636 Calories
Morning Run
5,2km Distance
47:35 Time
09:10/km Pace
828 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
19:50 Time
04:56/km Pace
248 Calories
Morning Run
2,1km Distance
13:06 Time
06:14/km Pace
135 Calories
Morning Run
5,0km Distance
24:37 Time
04:53/km Pace
340 Calories
Evening Run
2,0km Distance
11:39 Time
05:46/km Pace
134 Calories
Evening Run