|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

8,0km Distance
01:19:47 Time
09:57/km Pace
438 Calories
Evening Run
1,0km Distance
11:07 Time
10:47/km Pace
69 Calories
Evening Run
2,3km Distance
22:27 Time
09:52/km Pace
151 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
50:00 Time
10:01/km Pace
388 Calories
Morning Run
5,2km Distance
01:01:32 Time
11:52/km Pace
577 Calories
Afternoon Run
2,0km Distance
23:16 Time
11:56/km Pace
172 Calories
Morning Run
0,4km Distance
05:05 Time
11:33/km Pace
47 Calories
Morning Run
21,0km Distance
01:56:06 Time
05:31/km Pace
1604 Calories
Morning Run
1,0km Distance
08:36 Time
08:20/km Pace
81 Calories
Morning Run
2,0km Distance
19:48 Time
09:50/km Pace
130 Calories
Evening Run
3,4km Distance
39:31 Time
11:46/km Pace
194 Calories
Afternoon Run
1,5km Distance
17:15 Time
11:09/km Pace
77 Calories
Morning Run
6,0km Distance
01:00:01 Time
10:01/km Pace
274 Calories
Evening Run
3,6km Distance
38:36 Time
10:44/km Pace
165 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
11:49 Time
11:43/km Pace
54 Calories
Afternoon Run
2,0km Distance
21:23 Time
10:36/km Pace
112 Calories
Afternoon Run
4,5km Distance
40:37 Time
08:56/km Pace
310 Calories
Morning Run
11,7km Distance
01:16:32 Time
06:32/km Pace
790 Calories
Morning Run
1,1km Distance
09:32 Time
08:35/km Pace
73 Calories
Evening Run
3,1km Distance
26:38 Time
08:41/km Pace
209 Calories
Evening Run