|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

3,2km Distance
20:37 Time
06:26/km Pace
222 Calories
Night Run
Duong Pham 31/05/2020 21:40 everyone Evening Run
3,2km Distance
20:35 Time
06:26/km Pace
222 Calories
Evening Run
21,0km Distance
04:05:06 Time
11:40/km Pace
2156 Calories
Morning Run
6,0km Distance
31:18 Time
05:12/km Pace
369 Calories
Evening Run
Duong Pham 28/05/2020 18:55 everyone Evening Run
5,0km Distance
24:54 Time
04:58/km Pace
307 Calories
Evening Run
Duong Pham 26/05/2020 20:48 everyone Evening Run
5,0km Distance
32:38 Time
06:31/km Pace
368 Calories
Evening Run
5,0km Distance
32:38 Time
06:31/km Pace
368 Calories
Evening Run
10,0km Distance
56:43 Time
05:39/km Pace
682 Calories
Evening Run
5,2km Distance
30:59 Time
05:54/km Pace
375 Calories
Evening Run
Duong Pham 24/05/2020 19:48 everyone Evening Run
10,0km Distance
56:43 Time
05:39/km Pace
682 Calories
Evening Run
2,6km Distance
15:00 Time
05:51/km Pace
169 Calories
Afternoon Run
Duong Pham 24/05/2020 19:16 everyone Evening Run
5,2km Distance
30:57 Time
05:54/km Pace
375 Calories
Evening Run
2,6km Distance
15:00 Time
05:51/km Pace
169 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
25:52 Time
05:09/km Pace
312 Calories
Evening Run
Duong Pham 23/05/2020 20:41 everyone Evening Run
5,0km Distance
25:52 Time
05:09/km Pace
312 Calories
Evening Run
10,0km Distance
56:43 Time
05:40/km Pace
707 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
56:41 Time
05:39/km Pace
707 Calories
Afternoon Run
8,0km Distance
46:11 Time
05:45/km Pace
591 Calories
Afternoon Run
8,0km Distance
46:11 Time
05:45/km Pace
591 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
28:36 Time
05:42/km Pace
360 Calories
Afternoon Run