|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,1km Distance
01:51:16 Time
05:16/km Pace
1398 Calories
Morning Run
21,1km Distance
01:54:11 Time
05:24/km Pace
1398 Calories
Morning Run
12,3km Distance
01:18:03 Time
06:19/km Pace
807 Calories
Morning Run
12,3km Distance
01:19:00 Time
06:24/km Pace
807 Calories
Morning Run
6,7km Distance
42:22 Time
06:21/km Pace
427 Calories
Evening Run
6,7km Distance
42:22 Time
06:21/km Pace
427 Calories
Evening Run
15,2km Distance
01:34:05 Time
06:12/km Pace
965 Calories
Morning Run
15,2km Distance
01:34:56 Time
06:15/km Pace
965 Calories
Morning Run
11,6km Distance
01:12:37 Time
06:17/km Pace
716 Calories
Afternoon Run
11,6km Distance
01:12:37 Time
06:17/km Pace
716 Calories
Afternoon Run
8,9km Distance
48:15 Time
05:25/km Pace
567 Calories
Morning Run
10,5km Distance
01:05:56 Time
06:16/km Pace
629 Calories
Afternoon Run
10,5km Distance
01:05:58 Time
06:16/km Pace
629 Calories
Afternoon Run
8,7km Distance
54:19 Time
06:15/km Pace
545 Calories
Afternoon Run
8,7km Distance
54:23 Time
06:15/km Pace
545 Calories
Afternoon Run
15,2km Distance
01:31:04 Time
06:00/km Pace
934 Calories
Morning Run
15,2km Distance
01:31:04 Time
06:00/km Pace
934 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:01:34 Time
06:05/km Pace
704 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:00:23 Time
05:58/km Pace
704 Calories
Morning Run
3,5km Distance
27:18 Time
07:54/km Pace
0 Calories
Morning Run