|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

8,0km Distance
41:10 Time
05:08/km Pace
480 Calories
Afternoon Run
1,3km Distance
08:13 Time
06:27/km Pace
71 Calories
Afternoon Run
12,0km Distance
56:12 Time
04:41/km Pace
618 Calories
Morning Run
1,0km Distance
06:16 Time
06:00/km Pace
55 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:50:04 Time
08:03/km Pace
1217 Calories
Morning Run
8,0km Distance
51:03 Time
06:22/km Pace
452 Calories
Morning Run
1,0km Distance
08:38 Time
08:37/km Pace
84 Calories
Evening Run
0,5km Distance
05:39 Time
11:23/km Pace
34 Calories
Evening Run
1,0km Distance
09:16 Time
09:16/km Pace
77 Calories
Evening Run
10,0km Distance
47:31 Time
04:45/km Pace
530 Calories
Evening Run
1,7km Distance
12:36 Time
07:25/km Pace
98 Calories
Evening Run
Đặng Quang Huy 28/05/2020 12:05 followers_only Lunch Run
1,0km Distance
15:29 Time
15:28/km Pace
148 Calories
Lunch Run
15,0km Distance
01:17:44 Time
05:10/km Pace
922 Calories
Evening Run
3,0km Distance
19:21 Time
06:26/km Pace
174 Calories
Evening Run
2,0km Distance
25:06 Time
12:31/km Pace
143 Calories
Evening Run
5,0km Distance
21:42 Time
04:19/km Pace
243 Calories
Evening Run
12,0km Distance
58:45 Time
04:53/km Pace
656 Calories
Morning Run
1,0km Distance
07:01 Time
06:59/km Pace
73 Calories
Morning Run
10,0km Distance
53:51 Time
05:22/km Pace
562 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:09:15 Time
04:36/km Pace
777 Calories
Morning Run