|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

5,0km Distance
27:05 Time
05:24/km Pace
259 Calories
Afternoon Run
12,0km Distance
01:09:59 Time
05:49/km Pace
612 Calories
Evening Run
5,0km Distance
25:43 Time
05:07/km Pace
256 Calories
Evening Run
4,2km Distance
24:29 Time
05:53/km Pace
220 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
26:14 Time
05:13/km Pace
250 Calories
Afternoon Run
1,7km Distance
08:47 Time
05:11/km Pace
76 Calories
Morning Run
5,0km Distance
25:34 Time
05:05/km Pace
255 Calories
Evening Run
2,0km Distance
10:45 Time
05:15/km Pace
85 Calories
Evening Run
10,0km Distance
52:05 Time
05:12/km Pace
538 Calories
Afternoon Run
6,6km Distance
34:06 Time
05:10/km Pace
356 Calories
Evening Run
5,0km Distance
24:02 Time
04:47/km Pace
263 Calories
Morning Run
0,8km Distance
03:37 Time
04:36/km Pace
36 Calories
Evening Run
1,2km Distance
05:35 Time
04:32/km Pace
55 Calories
Evening Run