|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,0km Distance
02:10:17 Time
06:12/km Pace
1421 Calories
Morning Run
0,8km Distance
05:47 Time
07:19/km Pace
47 Calories
Evening Run
12,0km Distance
01:17:26 Time
06:27/km Pace
812 Calories
Evening Run
9,4km Distance
58:22 Time
06:14/km Pace
634 Calories
Evening Run
12,9km Distance
01:18:52 Time
06:06/km Pace
871 Calories
Morning Run
16,1km Distance
01:41:13 Time
06:17/km Pace
1084 Calories
Morning Run
6,3km Distance
38:08 Time
06:02/km Pace
427 Calories
Morning Run
5,0km Distance
25:55 Time
05:11/km Pace
335 Calories
Morning Run
3,1km Distance
20:24 Time
06:40/km Pace
205 Calories
Morning Run
15,6km Distance
01:35:10 Time
06:05/km Pace
1055 Calories
Morning Run
15,4km Distance
01:43:06 Time
06:42/km Pace
1038 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:00:35 Time
06:03/km Pace
682 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:33:40 Time
06:14/km Pace
1016 Calories
Morning Run
4,2km Distance
28:05 Time
06:44/km Pace
285 Calories
Morning Run
8,4km Distance
58:02 Time
06:55/km Pace
561 Calories
Morning Run
10,7km Distance
01:07:07 Time
06:14/km Pace
732 Calories
Morning Run
8,5km Distance
55:12 Time
06:28/km Pace
581 Calories
Morning Run
8,9km Distance
58:33 Time
06:35/km Pace
604 Calories
Morning Run
11,3km Distance
01:05:12 Time
05:47/km Pace
759 Calories
Morning Run
4,2km Distance
27:39 Time
06:36/km Pace
281 Calories
Morning Run