|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

7,2km Distance
40:21 Time
05:35/km Pace
479 Calories
Evening Run
2,4km Distance
29:20 Time
12:08/km Pace
176 Calories
Morning Run
16,2km Distance
01:28:46 Time
05:29/km Pace
1114 Calories
Morning Run
0,4km Distance
05:27 Time
14:43/km Pace
20 Calories
Morning Run
0,9km Distance
09:44 Time
11:07/km Pace
51 Calories
Morning Run
5,0km Distance
23:01 Time
04:35/km Pace
301 Calories
Morning Run
10,2km Distance
57:00 Time
05:35/km Pace
658 Calories
Morning Run
10,0km Distance
52:27 Time
05:14/km Pace
631 Calories
Morning Run
2,0km Distance
12:01 Time
06:07/km Pace
126 Calories
Morning Run
1,3km Distance
06:56 Time
05:14/km Pace
76 Calories
Morning Run
6,0km Distance
31:52 Time
05:18/km Pace
383 Calories
Afternoon Run
5,5km Distance
30:16 Time
05:27/km Pace
355 Calories
Morning Run
5,0km Distance
26:25 Time
05:16/km Pace
308 Calories
Morning Run
8,0km Distance
42:15 Time
05:16/km Pace
513 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
47:30 Time
04:44/km Pace
632 Calories
Morning Run
4,2km Distance
22:16 Time
05:18/km Pace
262 Calories
Morning Run
5,1km Distance
34:10 Time
06:39/km Pace
346 Calories
Morning Run
3,0km Distance
17:30 Time
05:49/km Pace
209 Calories
Evening Run
5,5km Distance
30:03 Time
05:25/km Pace
354 Calories
Morning Run
1,7km Distance
11:39 Time
06:57/km Pace
140 Calories
Evening Run