|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,0km Distance
01:56:27 Time
05:32/km Pace
1968 Calories
Morning Run
5,1km Distance
37:49 Time
07:27/km Pace
475 Calories
Afternoon Run
10,4km Distance
01:43:32 Time
09:58/km Pace
977 Calories
Afternoon Run
11,0km Distance
01:35:18 Time
08:38/km Pace
1032 Calories
Afternoon Run
3,8km Distance
35:20 Time
09:22/km Pace
356 Calories
Morning Run
8,6km Distance
01:24:51 Time
09:49/km Pace
807 Calories
Afternoon Run
7,6km Distance
46:42 Time
06:09/km Pace
709 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:28:57 Time
05:54/km Pace
1408 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
50:52 Time
08:31/km Pace
558 Calories
Afternoon Run
8,1km Distance
46:18 Time
05:44/km Pace
754 Calories
Morning Run
6,8km Distance
41:35 Time
06:08/km Pace
634 Calories
Morning Run
7,0km Distance
45:46 Time
06:30/km Pace
657 Calories
Morning Run
19,7km Distance
02:03:03 Time
06:14/km Pace
1910 Calories
Morning Run
10,1km Distance
55:30 Time
05:29/km Pace
963 Calories
Morning Run
6,0km Distance
53:17 Time
08:56/km Pace
558 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
28:19 Time
07:01/km Pace
376 Calories
Afternoon Run
10,1km Distance
59:40 Time
05:54/km Pace
944 Calories
Afternoon Run
4,5km Distance
29:04 Time
06:25/km Pace
423 Calories
Afternoon Run
6,8km Distance
44:49 Time
06:34/km Pace
661 Calories
Morning Run
5,2km Distance
28:12 Time
05:27/km Pace
483 Calories
VR-B 5KM