|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

3,9km Distance
44:42 Time
11:32/km Pace
206 Calories
Evening Run
21,1km Distance
02:01:09 Time
05:45/km Pace
1259 Calories
Morning Run
2,0km Distance
20:08 Time
10:01/km Pace
133 Calories
Night Run
3,1km Distance
16:55 Time
05:31/km Pace
177 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:28:33 Time
05:53/km Pace
869 Calories
Evening Run
4,3km Distance
22:49 Time
05:15/km Pace
262 Calories
Morning Run
3,3km Distance
36:03 Time
10:56/km Pace
177 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:05:00 Time
06:29/km Pace
587 Calories
Evening Run
1,0km Distance
13:34 Time
13:08/km Pace
55 Calories
Afternoon Run
2,4km Distance
19:47 Time
08:12/km Pace
124 Calories
Afternoon Run
2,0km Distance
18:34 Time
09:15/km Pace
143 Calories
Morning Run
3,1km Distance
15:28 Time
05:00/km Pace
175 Calories
Morning Run
4,5km Distance
23:38 Time
05:14/km Pace
274 Calories
Morning Run
3,4km Distance
45:55 Time
13:35/km Pace
176 Calories
Evening Run
5,0km Distance
23:41 Time
04:43/km Pace
231 Calories
Evening Run
3,4km Distance
42:49 Time
12:30/km Pace
178 Calories
Evening Run
2,0km Distance
16:00 Time
07:51/km Pace
107 Calories
Afternoon Run