|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

21,1km Distance
02:04:10 Time
05:52/km Pace
1547 Calories
Afternoon Run
6,5km Distance
48:09 Time
07:25/km Pace
449 Calories
Afternoon Run
6,5km Distance
48:45 Time
07:31/km Pace
484 Calories
Afternoon Run
3,4km Distance
36:13 Time
10:31/km Pace
204 Calories
Evening Run
5,0km Distance
23:38 Time
04:42/km Pace
312 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:23:57 Time
05:35/km Pace
1163 Calories
Afternoon Run
4,2km Distance
25:37 Time
06:09/km Pace
331 Calories
Evening Run
3,0km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
10,9km Distance
01:16:53 Time
07:04/km Pace
813 Calories
Evening Run
10,0km Distance
53:11 Time
05:18/km Pace
747 Calories
Evening Run
11,0km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
0,8km Distance
09:25 Time
11:36/km Pace
78 Calories
Evening Run
5,0km Distance
25:33 Time
05:04/km Pace
345 Calories
Evening Run
3,0km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
10,9km Distance
01:04:56 Time
05:56/km Pace
819 Calories
Evening Run
5,0km Distance
24:23 Time
04:51/km Pace
328 Calories
Evening Run