|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

2,0km Distance
10:07 Time
05:03/km Pace
105 Calories
Evening Run
3,5km Distance
24:02 Time
06:55/km Pace
205 Calories
Evening Run
2,1km Distance
13:52 Time
06:32/km Pace
124 Calories
Morning Run
10,0km Distance
47:41 Time
04:45/km Pace
585 Calories
Morning Run
10,0km Distance
47:41 Time
04:45/km Pace
585 Calories
Morning Run
5,4km Distance
40:40 Time
07:29/km Pace
315 Calories
Afternoon Run
5,4km Distance
40:59 Time
07:32/km Pace
315 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
17:49 Time
04:26/km Pace
210 Calories
Night Run
2,4km Distance
14:35 Time
06:09/km Pace
142 Calories
Evening Run
5,2km Distance
32:18 Time
06:12/km Pace
304 Calories
Morning Run
5,2km Distance
32:35 Time
06:16/km Pace
304 Calories
Morning Run
3,3km Distance
24:59 Time
07:28/km Pace
176 Calories
Morning Run
3,0km Distance
27:43 Time
09:12/km Pace
228 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:17 Time
04:26/km Pace
260 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:19 Time
14:39/km Pace
1 Calories
Morning Run
3,0km Distance
27:45 Time
09:13/km Pace
228 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:16 Time
04:26/km Pace
260 Calories
Morning Run
3,3km Distance
26:35 Time
07:56/km Pace
176 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:19 Time
14:41/km Pace
1 Calories
Morning Run
4,1km Distance
27:55 Time
06:48/km Pace
250 Calories
Afternoon Run