|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

15,0km Distance
01:13:45 Time
04:54/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,7km Distance
10:45 Time
06:23/km Pace
112 Calories
Morning Run
3,5km Distance
27:43 Time
08:01/km Pace
336 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:13:45 Time
04:54/km Pace
876 Calories
Morning Run
1,7km Distance
10:45 Time
06:23/km Pace
112 Calories
Morning Run
1,6km Distance
10:39 Time
06:28/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:20 Time
04:26/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,6km Distance
08:44 Time
05:24/km Pace
0 Calories
Morning Run
21,1km Distance
01:55:36 Time
05:28/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,7km Distance
38:53 Time
05:49/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
8,9km Distance
48:06 Time
05:24/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,1km Distance
35:24 Time
05:47/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,9km Distance
49:25 Time
05:33/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
47:37 Time
04:45/km Pace
0 Calories
Morning Run
11,1km Distance
01:00:37 Time
05:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,7km Distance
55:38 Time
05:44/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,7km Distance
55:55 Time
05:46/km Pace
664 Calories
Morning Run
11,1km Distance
01:00:40 Time
05:27/km Pace
708 Calories
Morning Run
10,0km Distance
47:37 Time
04:45/km Pace
593 Calories
Morning Run
8,9km Distance
49:25 Time
05:33/km Pace
580 Calories
Morning Run