Activity VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Smilee Luyện
05/12/2021 22:35
Chạy VTC bứt phá
everyone
36,0km
Distance
02:00:00
Time
03:20/km
Pace
0
Calories
Chạy VTC bứt phá
Pace tối thiểu không hợp lệ
Minh Duc GS2
05/12/2021 23:55
Night Walk
everyone
0,0km
Distance
00:40
Time
22:16/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Night Run
everyone
12,7km
Distance
48:17
Time
03:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thuỷ Tiên Bùi
05/12/2021 23:39
Night Run
everyone
1,6km
Distance
06:26
Time
03:57/km
Pace
0
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa
Bùi Chính Nghĩa
05/12/2021 20:57
Finish 5/12
everyone
16,7km
Distance
02:39:05
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Finish 5/12
Hang Hoang
04/12/2021 21:30
Night Run
everyone
1,7km
Distance
15:34
Time
09:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hang Hoang
05/12/2021 19:28
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
47:20
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hang Hoang
04/12/2021 20:44
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
31:58
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hang Hoang
03/12/2021 18:26
Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:50:00
Time
09:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hang Hoang
04/12/2021 21:52
Night Run
everyone
0,2km
Distance
02:08
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyễn Hồng Liên
05/12/2021 21:32
Night Run
everyone
9,8km
Distance
01:33:39
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hang Hoang
04/12/2021 17:42
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:27:50
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Vũ Mạnh Hòa
05/12/2021 14:36
Afternoon Run
everyone
42,6km
Distance
06:01:58
Time
08:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Nam Cao
25/11/2021 19:31
Evening Run
everyone
15,5km
Distance
02:01:00
Time
07:48/km
Pace
1238
Calories
Evening Run
Nhập tay
Đặng Thị Dung
05/12/2021 23:22
Night Run
everyone
1,0km
Distance
14:37
Time
14:04/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thuỷ Tiên Bùi
05/12/2021 22:52
Night Run
everyone
3,0km
Distance
13:10
Time
04:21/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
32:20
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyễn Văn Đông
05/12/2021 18:56
Evening Run
everyone
21,8km
Distance
04:05:04
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Ngô Thị Dịu GS2
05/12/2021 20:24
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
32:59
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đỗ Thanh Duyên
05/12/2021 21:23
Night Run
everyone
13,8km
Distance
01:16:03
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Night Run