VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Cơ quan TCT 162 14030,2 86.23:36:00
2 Công ty VTC Digital 89 12474,9 77.15:09:51
3 Công ty VTC Mobile 190 8379,7 53.08:05:10
4 Công ty VTC Digicom 54 5332,4 30.17:03:28
5 Công ty VTC Intecom 122 4392,8 27.13:28:16
6 Công ty VTC Online 66 3335,2 18.01:33:45
7 Công ty NetViet 24 424,9 2.02:18:04