Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Huy Nguyễn
23/05/2021 19:01
Evening Ride
everyone
27,9km
Distance
01:13:24
Time
22,8 km/h
Pace
247
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
22/05/2021 16:31
Afternoon Ride
everyone
60,5km
Distance
01:56:50
Time
31,1 km/h
Pace
893
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
23/05/2021 19:01
Evening Ride
everyone
27,9km
Distance
01:32:05
Time
18,2 km/h
Pace
247
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
21/05/2021 20:46
Evening Ride
everyone
29,2km
Distance
01:23:19
Time
21 km/h
Pace
268
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
23/05/2021 16:51
Afternoon Ride
everyone
50,0km
Distance
01:43:20
Time
29,1 km/h
Pace
598
Calories
Afternoon Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
23/05/2021 16:51
Afternoon Ride
everyone
50,0km
Distance
01:43:03
Time
29,1 km/h
Pace
598
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
20/05/2021 20:36
Evening Ride
everyone
22,3km
Distance
01:01:06
Time
21,9 km/h
Pace
227
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
22/05/2021 16:31
Afternoon Ride
everyone
60,5km
Distance
01:57:18
Time
31 km/h
Pace
893
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
21/05/2021 20:46
Evening Ride
everyone
29,2km
Distance
01:47:25
Time
16,3 km/h
Pace
268
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
19/05/2021 17:56
Afternoon Ride
everyone
22,5km
Distance
01:14:07
Time
18,2 km/h
Pace
283
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
20/05/2021 20:36
Evening Ride
everyone
22,3km
Distance
01:15:22
Time
17,8 km/h
Pace
227
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
19/05/2021 05:01
Morning Ride
everyone
31,0km
Distance
01:03:01
Time
29,5 km/h
Pace
366
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
18/05/2021 21:07
Evening Ride
everyone
15,1km
Distance
49:13
Time
18,4 km/h
Pace
181
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
19/05/2021 17:56
Afternoon Ride
everyone
22,5km
Distance
01:51:05
Time
12,1 km/h
Pace
283
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
17/05/2021 19:28
Evening Ride
everyone
23,0km
Distance
01:09:06
Time
19,9 km/h
Pace
221
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
19/05/2021 05:01
Morning Ride
everyone
31,0km
Distance
01:03:00
Time
29,5 km/h
Pace
366
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
16/05/2021 17:33
Afternoon Ride
everyone
31,1km
Distance
01:56:00
Time
16,1 km/h
Pace
286
Calories
Afternoon Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
18/05/2021 21:07
Night Ride
everyone
15,1km
Distance
49:21
Time
18,3 km/h
Pace
181
Calories
Night Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
17/05/2021 19:28
Evening Ride
everyone
23,0km
Distance
01:09:10
Time
19,9 km/h
Pace
221
Calories
Evening Ride
Workout đã bị xóa
Huy Nguyễn
16/05/2021 07:43
Morning Ride
everyone
30,1km
Distance
59:23
Time
30,4 km/h
Pace
471
Calories
Morning Ride