Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Tuan Anh Nguyen
23/05/2021 06:41
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:54
Time
06:06/km
Pace
410
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
21/05/2021 05:29
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:13
Time
05:49/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
20/05/2021 05:25
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:34
Time
05:52/km
Pace
314
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
19/05/2021 05:28
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:03
Time
06:35/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
18/05/2021 05:25
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
31:01
Time
06:08/km
Pace
323
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
16/05/2021 17:40
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
01:14:33
Time
13:18/km
Pace
329
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Tuan Anh Nguyen
17/05/2021 05:24
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:00
Time
06:33/km
Pace
327
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
16/05/2021 06:21
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
01:33
Time
05:48/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tuan Anh Nguyen
16/05/2021 05:28
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
44:59
Time
05:50/km
Pace
509
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
15/05/2021 05:29
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
32:51
Time
06:21/km
Pace
340
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
14/05/2021 05:29
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:38
Time
05:42/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
13/05/2021 05:29
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:30
Time
06:04/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
12/05/2021 05:28
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
30:46
Time
13:11/km
Pace
142
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Tuan Anh Nguyen
11/05/2021 05:27
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:28
Time
06:39/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
10/05/2021 05:29
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
33:50
Time
06:38/km
Pace
330
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
09/05/2021 17:19
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
52:48
Time
10:53/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Tuan Anh Nguyen
09/05/2021 07:40
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
19:29
Time
06:25/km
Pace
150
Calories
Morning Run
Tuan Anh Nguyen
09/05/2021 06:45
Morning Ride
everyone
6,2km
Distance
34:25
Time
10,8 km/h
Pace
196
Calories
Morning Ride
Tuan Anh Nguyen
09/05/2021 05:17
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:10:53
Time
05:47/km
Pace
758
Calories
Morning Run