Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Đào Nhím
18/05/2021 19:36
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
47:45
Time
14:28/km
Pace
194
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Đào Nhím
11/05/2021 17:58
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:24:49
Time
08:07/km
Pace
549
Calories
Afternoon Run
Đào Nhím
10/05/2021 20:09
Evening Run
everyone
9,4km
Distance
01:20:19
Time
08:30/km
Pace
481
Calories
Evening Run
Đào Nhím
09/05/2021 17:24
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:13
Time
06:42/km
Pace
640
Calories
Afternoon Run